Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Uw privacy is voor ons, de Erasmus Alumnivereniging (“EAV”), van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen.

We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat vermelden wij in deze privacyverklaring;
• wij enkel de persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken vragen in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aanbieden, corrigeren of verwijderen.

EAV en leden
De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van een lid door de EAV is de lidmaatschapsovereenkomst tussen het lid en de EAV. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het uitvoeren van de doelstelling van de vereniging, zoals verwoord in de statuten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de betaling van de lidmaatschapscontributie af te handelen, om u te informeren over universitaire en ledenactiviteiten en voor onze interne statistieken. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur, studiegegevens (zoals de studie die u hebt gevolgd en uw afstudeerjaar), carrière-informatie en informatie over onze evenementen waarbij u aanwezig bent geweest. Als u het niet eens bent met deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u daartegen bezwaar aantekenen (zie ook de paragraaf ‘Inzage, wijzigen en verwijderen van Uw gegevens’). Het uitoefenen van deze rechten staat los van de afmelding voor het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven
Wij willen u graag op de hoogte houden over ontwikkelingen met betrekking tot de EAV en u uitnodigen voor evenementen die wij organiseren. Dit doen wij per (digitale) post, social media en via e-mail. De digitale nieuwsbrief (per e-mail) versturen wij alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. U kunt op ieder moment deze toestemming intrekken, elke e-mail bevat een afmeldlink. Daarnaast geven wij in elke papieren nieuwsbrief aan hoe u zich voor het ontvangen van dergelijke post kunt afmelden.

Verstrekking aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als justitie dat eist).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en voor onze communicatie.

Bewaartermijnen
De EAV bewaart uw gegevens ten behoeve van haar interne statistieken. Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, zie dan de paragraaf ‘Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens’.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Indien onze in dit document vastgelegde werkwijze wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
• inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrieven per e-mail;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat wanneer u een verzoek indient, u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen
Als u een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan horen we dat graag van u. Wij zijn bereikbaar voor al uw vragen en/of klachten via onderstaande contactgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Erasmus Alumnivereniging
t.a.v. Nicolette van Tienhoven
p/a Oudehoofdplein 4, 3011TM  Rotterdam
eav@erasmusalumnivereniging.nl
06 12 94 86 50