terug naar nieuws

Jan Tinbergen Fonds

In het kader van de organisatie van de Tinbergenweek is de gedachte geboren een Jan Tinbergen Fonds in het leven te roepen teneinde het gedachtegoed van Jan Tinbergen te bewaren en waar mogelijk verder uit te dragen.

De Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zich bereid verklaard een dergelijk Fonds op Naam te willen beheren en zo mogelijk uit te bouwen. Voor dit doel heeft het Trustfonds een startbedrag toegezegd, mits uit de participatie van belangstellenden blijkt dat het Jan Tinbergen Fonds voldoende levensvatbaarheid heeft om tot in lengte van jaren te kunnen fungeren.

Het Jan Tinbergen Fonds heeft onder meer tot doel:

 • herinnering aan Jan Tinbergen levend houden via Stichting Universitair Historisch Archief
 • opzetten en onderhouden van Jan Tinbergen archief
 • bevorderen literatuuronderzoek wetenschappelijk werk Jan Tinbergen
 • steun verlenen aan vertalingen en het doen uitgeven van het werk van Jan Tinbergen of aan Jan Tinbergen gerelateerde studies
 • (promotie)-onderzoeken ondersteunen op het gebied van:
  - ontwikkelingseconomie
  - economische beleidsmodellen
  - economische groei
  - economie en onderwijs
  - inkomensverdeling
  - economie en Arbeidsmarkt
  - globalisering
  - economische orde

U kunt de vorming van dit Fonds ondersteunen door gebruik te maken van de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden die bestaan voor "instellingen tot algemeen nut", waaronder de Vereniging Trustfonds EUR gerangschikt is.
Wie het voornemen heef een aanzienlijk bedrag te schenken, wordt aangeraden contact op te nemen met het secretariaat van de Vereniging Trustfonds, Eendrachtsweg 41, 3012 LD Rotterdam, telefoon 010 - 411 0596 of via e-mail [email protected] .

U kunt uw gift storten op bankrekening 2554.03.607 of postbankrekening 629021 t.n.v. Vereniging Trustfonds EUR te Rotterdam onder vermelding van: Jan Tinbergen Fonds. Uiteraard stelt het Jan Tinbergen Fonds op prijs uw NAW-gegevens (via e-mail) te ontvangen, opdat zij u van toekomstige ontwikkelingen op de hoogte kunnen houden.

terug naar nieuws