Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam

De Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam, “Het Trustfonds”, is de rechtsopvolger van de Vereniging die in 1913 de Nederlandsche Handels-Hoogeschool oprichtte. Vanaf 1939 luidde de naam Nederlandsche Economische Hoogeschool (NEH). Op 1 februari 1973 vormden de NEH en de in 1966 gestarte Medische Faculteit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.

het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het instellen van bijzondere leerstoelen en het aantrekken van gastdocenten;

b.

het versterken van wetenschappelijke verzamelingen en inrichtingen;

c.

het bevorderen van betrokkenheid van oud-studenten en promovendi van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere personen die tot de Erasmus Universiteit in enige betrekking staan of hebben gestaan bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bevorderen van ondersteuning door hen van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de Erasmus Universiteit Rotterdam;

d.

het ondersteunen van voorzieningen voor studenten en het ondersteunen van talentvolle minvermogende studenten, het ondersteunen van studenten en/of (studenten)organisaties die zich inzetten voor activiteiten welke zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en/of het ondersteunen van studenten evenals het bevorderen van studiereizen door talentvolle studenten en door andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden of op enigerlei andere wijze daarbij betrokken personen;

e.

het bevorderen van contacten tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en maatschappij.
De Vereniging kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het doel van de vereniging, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich nemen.

Meer informatie via kunt u vinden op de website van het Trustfonds.

 
link