Stichting Hoogeschool Fonds 1920

Doelstelling
Momenteel worden vooral minvermogende, talentvolle studenten door het Fonds ondersteund door het beschikbaar stellen van renteloze leningen. Het Fonds richt zich tevens op enkele specifieke projecten, zoals de Cum laude prijzen en enige ondersteuning van talencursussen die via het Informatie Centrum voor Internationale Relaties (ICIR) worden georganiseerd.
Daarnaast ontvangen de Rotterdamse Kamer van Verenigingen en AIESEC gerichte steun voor respectievelijk het uitbrengen van de Verenigingen brochure ten behoeve van de Eurekaweek en congresbezoeken voor bestuurs- en commissieleden van AIESEC Rotterdam.

Inkomsten
Het Fonds verkrijgt zijn inkomsten, behalve uit rente van zijn kapitaal, uit giften, lijfrenten, erfstellingen, legaten en bijdragen van beschermers, donateurs en begunstigers. Het Fonds kent een zogenaamde artikel 24, lid 4 status, waarbij schenkingen, erfstellingen etc. onder een fiscaal gunstig regime vallen. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Aanvragen
Aanvragen voor ondersteuning van individuele studenten kunnen worden ingediend bij het secretariaat, alwaar aanvraagformulieren beschikbaar zijn. Dit formulier dient te worden vergezeld van een begeleidend schrijven, een recente pasfoto, een curriculum vitae, een bank- of gironummer, kopie van paspoort, kopie van studentenkaart, plus twee aanbevelingsbrieven van derden.

Geschiedenis
Het Fonds is in 1920 gesticht bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de firma R. Mees & Zoonen en stelt zich ten doel de bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen.

Additionele activiteiten
Het Fonds kent sinds het studiejaar 1999/2000 een Regeling Cum-laude prijzen voor propedeuse studenten:
1. Het Hoogeschool-Fonds 1920 looft prijzen uit voor studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die hun propedeuse-examen op een bijzonder goede wijze behalen.
2. Studenten, die cum-laude voor het propedeuse-examen (inclusief de zogenaamde 'augustus-ronde') zijn geslaagd, ontvangen boekenbonnen ter waarde van € 250,00. Indien er binnen een faculteit geen studenten zijn die met het judicium 'cum laude' hun propedeuse-examen halen, mag de faculteit één student aanwijzen als 'beste' student op grond van behaalde resultaten. Deze student komt in een dergelijke situatie in aanmerking voor de 'cum laude' prijs.
3. De prijs wordt alleen uitgereikt wanneer men persoonlijk aanwezig is om de prijs in ontvangst te nemen tijdens de diploma uitreiking.
4. Aan de prijs is tevens een diploma verbonden.
5. De regeling wordt elke drie jaar geëvalueerd, waarna de Raad van Beheer besluit tot al dan niet verlenging van de regeling.
Bovenstaande regeling wordt in verband met de invoering van de Bachelor Master structuur, waar geen propedeuse bul uitreiking meer zal plaatsvinden, aangepast.

Talencursussen
Studenten ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die een voldoende resultaat behalen na deelname aan een door het ICIR georganiseerde talencursus Duits, Frans of Spaans in samenwerking met respectievelijk het Goethe Institut, de Alliance Française, Vereniging Dante Alighieri of het Instituto Cervantes komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de cursuskosten van € 100,00. Eventueel kan door het ICIR nog een aanwezigheidsplicht worden vastgesteld.
Voorts zal het Fonds als proef gedurende het studiejaar 2002 / 2003 de cursusprijs vergoeden van die studenten die met succes hebben deelgenomen aan een cursus ‘Taal en Cultuur’ die eveneens door het ICIR in samenwerking met eerdergenoemde instituten worden gerealiseerd, voor zover hun faculteit geen studiepunten geeft voor een geslaagde deelname aan een dergelijke cursus.

Diverse activiteiten
Het Hoogeschool Fonds beziet elk jaar de mogelijkheden tot steun aan de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV) en aan de Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC). Tevens wordt steun verleend aan regio projecten als bijvoorbeeld CHERC (China Holland Education Research Centre).

Raad van Beheer
Mr J. de Muinck Keizer, voorzitter
Drs B.W.G. Dalenoord, secretaris
Mr B. s ‘Jacob, penningmeester
Drs J.Ph. van Dok
Drs F. Gompen RA
Drs M.F. Reuder
Mw.mr J.L. Simoncelli-Nieuwenhuis
Mw. drs W.A.P.J. van Senden - Caderius van Veen, RA
Drs T.J.A. Bernt,arts

Dagelijks Bestuur
Drs B.W.G. Dalenoord
Drs F.A. Gompen
Mr B. s ‘Jacob
Mr J. de Muinck Keizer

Stichting Hoogeschool Fonds 1920
Eendrachtsweg 41, 3012 LD Rotterdam
tel. (010) 411 0596, fax (010) 413 5533
bankrekening: 25.27.59.583, postbankrekening 7705247