Doelstelling
Het Fonds, genoemd naar de heer A.A. van Beek - overleden in 1923 - heeft als doel het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen. Het fonds verleent bijdragen aan studenten en eventueel aan andere personen die aan de universiteit zijn verbonden, die zich, door een aaneengesloten verblijf binnen Europa van minimaal vier weken, en buiten Europa van minimaal acht weken - in een land waar het Nederlands of een aanverwante taal niet de voertaal is - binnen het curriculum nader willen bekwamen en hun studie aanvullen.

Inkomsten
Het Fonds verkrijgt zijn inkomsten, behalve uit de rente van zijn kapitaal, uit giften, lijfrenten, erfstellingen, legaten en bijdragen van beschermers, donateurs en begunstigers. Het Fonds kent een zogenaamde artikel 24, lid 4 status, waarbij schenkingen, erfstellingen etc. onder een fiscaal gunstig regime vallen. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Internationaliseringsdag
In het kader van haar 75-jarig bestaan heeft de Stichting A.A. van Beek-Fonds op 14 september 2023 meegewerkt aan de realisering van een Internationaliseringsdag. De Raad van Beheer heeft tot en met 2000 als proef voor een jaarlijks te organiseren Internationaliseringsdag een prijs beschikbaar gesteld van fl.2.500,00 die verloot zal worden onder de deelnemers. Van deze prijs kan gebruik worden gemaakt wanneer de winnaar deelneemt aan een uitwisselingsprogramma en daarbij voldoet aan de overige gestelde voorwaarden. Inlichtingen inzake datum en plaats van deze jaarlijkse Internationaliseringsdag kunnen worden ingewonnen bij het ICIR.

Lustrumboek
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan is een Lustrumboek uitgebracht, dat door storting van fl. 75,00 op één van de onderstaande rekeningen kan worden verkregen, zolang de voorraad strekt.

Aanvragen
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de balie van ICIR, zowel op Woudestein (kamer VB-09) als op Hoboken (kamer FD 318) of via internet.

Samenstelling bestuur
Raad van Beheer:
Drs P. Zevenbergen, voorzitter
Drs J.Ph. van Dok, secretaris
Drs M.A. van Alphen, penningmeester
F.H. van Beek
Dr M.J.L. Jonkhart
Prof. dr J. Spronk
Drs F.A.A. Stapels
Prof. dr C.D.A. Verwoerd

Contact
Stichting A.A. van Beek-Fonds
Eendrachtsweg 41
3012 LD Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 0596
Fax: 010 - 413 5533
Girorekening: 7665468
Bankrekening: 42 68 27 325